!قرمز مُدِه

توقف تبلیغات، برای صرفه جویی در هزینه ها، مثل این است که ساعت را برای ذخیره زمان از کار بیاندازید!

هنری فورد-موسس کارخانه فورد